Stanovisko Číny k politickému urovnaniu ukrajinskej krízy

Pred niekoľkými dňami – 24. februára 2023 – zverejnilo Ministerstvo zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky dokument, v ktorom zverejňuje svoje stanovisko k politickému urovnaniu ukrajinskej krízy (China’s Position on Political Settlement of Ukraine Crisis). K diskusii, ktorá sa v súvislosti s dokumentom rozvinula, chce redakcia SLOVO prispieť uverejnením celého textu dokumentu v redakčnom (neoficiálnom)  preklade.

1. Rešpektovanie suverenity všetkých krajín

Všeobecne uznávané medzinárodné právo vrátane účelov a zásad Charty Organizácie Spojených národov sa musí prísne dodržiavať. Zvrchovanosť, nezávislosť a územná celistvosť všetkých krajín sa musia skutočne dodržiavať. Všetky krajiny, veľké alebo malé, silné alebo slabé, bohaté alebo chudobné, sú rovnocennými členmi medzinárodného spoločenstva. Všetky strany by mali spoločne dodržiavať základné normy, ktorými sa riadia medzinárodné vzťahy, a brániť medzinárodnú korektnosť a spravodlivosť. Malo by sa podporovať rovnaké a jednotné uplatňovanie medzinárodného práva, pričom sa musí odmietnuť dvojaký meter.

2. Opustenie mentality studenej vojny

Bezpečnosť krajiny sa nemá presadzovať na úkor iných krajín. Bezpečnosť regiónu sa nemá dosahovať posilňovaním alebo rozširovaním vojenských blokov. Legitímne bezpečnostné záujmy a obavy všetkých krajín sa musia brať vážne a je potrebné zodpovedne sa nimi zaoberať.

Neexistuje jednoduché riešenie zložitého problému. Všetky strany by mali v súlade s víziou spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti, majúc na pamäti dlhodobý mier a stabilitu sveta, pomáhať vytvárať vyváženú, účinnú a udržateľnú európsku bezpečnostnú štruktúru. Všetky strany by sa mali postaviť proti snahe o vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti iných, zabrániť konfrontácii blokov a spolupracovať na dosiahnutí mieru a stability na euroázijskom kontinente.

3. Zastavenie nepriateľských akcií 

Konflikt a vojna nikomu neprospievajú. Všetky strany musia zostať racionálne a riadiť sa zdržanlivosťou, vyhnúť sa rozdúchavaniu plameňov a zhoršovaniu napätia a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu krízy alebo dokonca jej vymknutiu spod kontroly. Všetky strany by mali podporiť Rusko a Ukrajinu v postupe rovnakým smerom a čo najrýchlejšom možnom obnovení priameho dialógu s cieľom postupne deeskalovať situáciu a v konečnom dôsledku dosiahnuť komplexné prímerie.

4. Obnovenie mierových rozhovorov

Dialóg a rokovania sú jediným schodným riešením ukrajinskej krízy. Je potrebné povzbudzovať a podporovať všetky snahy vedúce k mierovému urovnaniu krízy. Medzinárodné spoločenstvo by malo zostať odhodlané presadzovať správny prístup k podpore rozhovorov o mieri, pomôcť stranám konfliktu čo najskôr otvoriť dvere k politickému urovnaniu a vytvoriť podmienky a platformy na obnovenie rokovaní. Čína bude v tejto súvislosti naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu.

5. Riešenie humanitárnej krízy

Je potrebné povzbudzovať a podporovať všetky opatrenia vedúce k zmierneniu humanitárnej krízy. Humanitárne operácie by sa mali riadiť zásadami neutrality a nestrannosti a humanitárne otázky by sa nemali politizovať. Bezpečnosť civilného obyvateľstva sa musí účinne chrániť a mali by sa vytvoriť humanitárne koridory na evakuáciu civilistov z konfliktných oblastí. Je potrebné vyvinúť úsilie na zvýšenie humanitárnej pomoci pre príslušné oblasti, zlepšenie humanitárnych podmienok a zabezpečenie rýchleho, bezpečného a nerušeného prístupu humanitárnej pomoci s cieľom zabrániť humanitárnej kríze väčšieho rozsahu. OSN by mala byť podporovaná pri zohrávaní koordinačnej úlohy v oblasti smerovania humanitárnej pomoci do konfliktných oblastí.

6. Ochrana civilistov a vojnových zajatcov

Strany konfliktu by mali prísne dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, vyhýbať sa útokom na civilistov alebo civilné zariadenia, chrániť ženy, deti a iné obete konfliktu a dodržiavať základné práva vojnových zajatcov. Čína podporuje výmenu vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a vyzýva všetky strany, aby na tento účel vytvorili priaznivejšie podmienky.

7. Udržiavanie bezpečnosti jadrových elektrární

Čína je proti ozbrojeným útokom na jadrové elektrárne alebo iné mierové jadrové zariadenia a vyzýva všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné právo vrátane Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (angl. skratka CNS) a rozhodne sa vyhýbali jadrovým haváriám, spôsobených ľudskou činnosťou. Čína podporuje Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) pri zohrávaní konštruktívnej úlohy pri presadzovaní bezpečnosti a ochrany mierových jadrových zariadení.

8. Znižovanie strategických rizík

Jadrové zbrane sa nesmú používať a nesmú sa viesť jadrové vojny. Hrozbu alebo použitie jadrových zbraní je potrebné odmietnuť. Je potrebné zabrániť šíreniu jadrových zbraní a jadrovej kríze. Čína je proti výskumu, vývoju a používaniu chemických a biologických zbraní akoukoľvek krajinou za akýchkoľvek okolností.

9. Uľahčenie vývozu obilia

Všetky strany musia v plnom rozsahu, účinne a vyváženým spôsobom implementovať Čiernomorskú obilnú iniciatívu, ktorú podpísali Rusko, Turecko, Ukrajina a OSN, a podporovať OSN v tom, aby v tejto súvislosti zohrávala dôležitú úlohu. Iniciatíva spolupráce v oblasti globálnej potravinovej bezpečnosti, ktorú navrhla Čína, poskytuje uskutočniteľné riešenie globálnej potravinovej krízy. (Poznámka red.: Iniciatíva je známa aj ako dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny alebo dohoda o vývoze poľnohospodárskych produktov Ukrajiny z čiernomorských prístavov; bola prijatá 22. júla 2022.)

10. Zastavenie jednostranných sankcií

Jednostranné sankcie a maximálny tlak nemôžu tento problém vyriešiť; vytvárajú len nové problémy. Čína je proti jednostranným sankciám, ktoré neschválila Bezpečnostná rada OSN. Príslušné krajiny by mali prestať zneužívať jednostranné sankcie a „dlhodobú jurisdikciu“ proti iným krajinám tak, aby sa mohli podieľať na zmierňovaní ukrajinskej krízy a vytvárať podmienky pre rozvojové krajiny, aby mohli rozvíjať svoje hospodárstva a zlepšovať životy ich ľudí.

11. Udržiavanie stability priemyselných a dodávateľských reťazcov

Všetky strany by mali seriózne zachovávať existujúci svetový hospodársky systém a postaviť sa proti využívaniu svetového hospodárstva ako nástroja alebo zbrane na politické účely. Je potrebné spoločné úsilie na zmiernenie následkov krízy a na zabránenie tomu, aby narúšala medzinárodnú spoluprácu v oblasti energetiky, financií, obchodu s potravinami a dopravy a oslabovala globálnu hospodársku obnovu.

12. Podpora obnovy po skončení konfliktu

Medzinárodné spoločenstvo musí prijať opatrenia na podporu obnovy po skončení konfliktu v konfliktných oblastiach. Čína je pripravená poskytnúť pomoc a zohrávať konštruktívnu úlohu v tomto úsilí.

Úvodná ilustračná snímka: www.pixabay.com

(Celkovo 269 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter