Spoločnosť Ladislava Novomeského

Predseda spoločnosti PhDr. Lukáš Perný, PhD.
Tajomník spoločnosti Ing. Juraj Janošovský


Kontakt: Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
lucasperny@gmail.com

Spoločnosť Ladislava Novomeského je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1997 v Bratislave (postupne vznikali jeho kluby v Senici, Košiciach, Prievidzi, Trnave, Nitre a ďalších mestách). Členmi spoločnosti môžu byť občania SR a právnické osoby so sídlom v SR, ktoré prispievajú k naplneniu jej cieľov. Na zabezpečenie svojej činnosti získava prostriedky od domácich sponzorov, z darov a grantov, spolupracuje dlhodobo s Klubom Nového slova a Inštitútom Analýzy-Stratégie-Alternatívy. Spoločnosť Ladislava Novomeského pôsobí v duchu demokracie a humanizmu s cieľom oživovania ľavicových hodnôt a poukazovanie na historický význam ľavicových osobností tak slovenskej, ako aj svetovej kultúry.
Ciele Spoločnosti Ladislava Novomeského:
– zachovať a šíriť odkaz Ladislava Novomeského, významného predstaviteľa slovenskej inteligencie, popredného básnika, publicista a politika, najvýznamnejšieho básnika skupiny DAV, ako aj ďalších členov tejto intelektuálnej skupiny ako Vladimír Clementis, Daniel Okáli, Ján Poničan, Fraňo Kráľ, Peter Jilemnický, Eduard Urx, Jozef Tomášik-Dumín, Alexander Križka, Jarko Elen, Ladislav Szántó, Andrej Sirácky a ďalších z mladšej generácie ľavicovej inteligencie (Alexander Matuška, Michal Chorváth, Gustáv Husák, Miroslav Válek, Vladimír Mináč)
– vytvorenie dobrovoľnej diskusnej platformy vo forme kolokvií na rôznorodé predovšetkým sociálne ladené kultúrne a filozofické témy (diskusie o spoločenských problémoch, kultúre, umení, vlastnej tvorbe či vedeckej činnosti)
– podnietiť interdisciplinárnu spoluprácu vedcov, spisovateľov, umelcov k novým diskusiám o perspektívach súčasného umenia
– zorganizovanie konferencie k stému výročiu skupiny DAV v roku 2024 a pravidelné pripomínanie výročí osobností okolo projektu DAV
– podporovať a organizovať výskum v oblasti spoločenských vied v kontexte filozofického odkazu ľavicových osobností
– uskutočňovať lektorskú a vydavateľskú činnosť, zameranú na šírenie získaných poznatkov a skúseností a využiť aj možnosti elektronických kníh šíriť hodnoty humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti
– podporovať tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt

Údaje pre 2 % z danej z príjmov:
Spoločnosť Ladislava Novomeského
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31772706