Slovensko vo svetovej vede – M. Baluďanský, Z. Gombos, Ľ. Pástor

+ + +

Profesor JUDr. Michal Baluďanský, narodený v slovenskej Vyšnej Olšave, bol ruský univerzitný profesor, ekonóm – národohospodár, právnik, štátny činiteľ, zakladateľ a prvý rektor Sankt Peterburskej univerzity.

Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho farára. V roku 1777 ako 8-ročný navštevoval gréckokatolícke gymnázium v Novom Meste (sídlo Zemplínskej župy). Po skončení gymnázia v roku 1780 dostal štátne štipendium a v rokoch 1783 – 1785 študoval na filozofickej fakulte Kráľovskej akadémie práva v Košiciach. Absolvoval ju s vyznamenaním. Právo študoval i vo Viedni. V priebehu dvoch rokov absolvoval štvorročné štúdium na právnickej fakulte (1787 – 1789).

Od roku 1789 pôsobil ako profesor politických vied a ekonómie vo Varadíne v Sedmohradsku (dnes rumunská Oradea). Po rigoróznej skúške v roku 1796 získal akademický titul JUDr. na peštianskej univerzite a od roku 1802 pôsobil vo funkcií dekana právnickej fakulty. Ovládal dva germánske jazyky – angličtinu, nemčinu a dva románske jazyky – francúzštinu, taliančinu a taktiež štátny jazyk Uhorska, maďarčinu.

Bol členom hnutia uhorských jakobínov, tajného jakobínskeho „Spolku slobody a rovnosti“. Za to ho uhorské úrady prenasledovali a aj jeho prednášky boli prísne cenzurované. Na pozvanie ruského cára Alexandra I. v roku 1804 odchádza spolu s manželkou a synom do Ruska, do Sankt Peterburgu v Rusku. Nsa Pedagogickom inštitúte učí politické vedy, najmä ekonómiu. Z poverenia cára Alexandra I., v roku 1813 – 1817, sa stáva sa vychovávateľom jeho dvoch synov, veľkokniežat Mikuláša a Michala.

Bol prvým rektorom univerzity v Petrohrade (Sankt Peterburgu) v rokoch 1819 – 1821. V roku 1821 rezignoval na protest proti prepusteniu niekoľkých učiteľov za ich slobodné myslenie na post rektora. Napriek tomu pokračoval v postupe kariérnym rebríčkom a v roku 1835 opäť prednášal na petrohradskej univerzite. Má veľký podiel na demokratizácii vyučovacieho procesu a umožnenia štúdia aj nadaným poddaným. Univerzita sa pod jeho vedením stala významným centrom vedeckého a kultúrneho života.

Michal Baluďanský svojím dielom i aktivitami významne zasiahol do vzdelanostného, právneho, ekonomického i kultúrneho života Ruska za vlády cára Alexandra I.

Zomrel v Sankt Peterburgu.

MUDr. Zoltán Gombos, PhD., narodený v Dunajskej Strede, je lekár, patológ, ktorý ukončil v roku 1992 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Záujem o vedu ho priviedol v roku 1996 na University of California, Irvine, kde sa zaoberal gastrointestinálnym a vaskulárnym výskumom.

V rokoch 2000 – 2004 pôsobil v Berkshire Medical Center na Oddelení patológie a laboratórnej medicíny v Pittsfielde, Univerzita Massachusetts v USA. V rokoch 2004 – 2005 pôsobil na oddelení patológie University Pennsylvania vo Filadelfii, University of Pennsylvania Medical Center, zaoberajúcej sa gastrointestinálnou a hepatobiliárnou patológiou. V rokoch 2005 – 2006 sa špecializoval na tej istej univerzite na oblasť molekulárnej genetiky. Medzičasom si získal rešpekt amerických kolegov ako člen predsedníctva viacerých kontrolných orgánov Americkej lekárskej komory, ako aj Kolégia amerických patológov. Vrátil sa na svoju alma mater, aby tam v odbore patologická anatómia dosiahol hodnosť PhD. (v rokoch 2005 – 2010). Jeho intenzívna publikačná činnosť mu priniesla mnohé ocenenia za najlepšie prezentácie na kongresoch a konferenciách patológov USA, ako aj v rámci postgraduálneho vzdelávania.

MUDr. Zoltán Gombos je autorom niekoľkých zaujímavých publikácií, článkov v medzinárodných časopisoch, týkajúcich sa problematiky úlohy endotelínov pri vývoji a hojení experimentálnych ulcerácií v duodénu, ďalej modulačných vaskulárnych faktorov v ich úlohe pri hojení experimentálnych ulcerácií v duodénu a v akútnej gastroprotekcii. Intenzívne sa venuje problematike výskumu gastroprotekcie pri experimentálnej vredovej chorobe (zábrana vývoja vredovej choroby dvanástnika). Výsledky prezentoval aj na medzinárodných konferenciách formou prednášok a posterových oznamov. Okrem spomínanej oblasti sa venuje aj otázke expresie erytropoeitínu a jeho receptorov pri progresii nádorového procesu v hrubom čreve, ako aj problému procesov mutácie pri squamóznom karcinóme hlavy a krku.

V súčasnosti pôsobí ako patológ v meste Lafayette, Louisiana (USA) a je zároveň aj honorárnym konzulom Slovenskej republiky v štáte Louisiana.

Pred niekoľkými mesiacmi (v marci 2024) navštívil Lekársku fakultu UK. Cieľom jeho návštevy bolo nadviazanie spolupráce medzi Lekárskou fakultou UK v Bratislave a  vybranými nemocnicami v mestách Houston a Buffalo. Vďaka tejto spolupráci budú môcť študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave získať podporu pri absolvovaní klinických stáží.

Profesor Ľuboš Pástor, PhD. sa narodil v Košiciach. Po absolvovaní Gymnázia na Poštovej ul. Vo svojom rodnom meste vyštudoval na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1999 získaním titulu PhD. v oblasti financií na Pensylvánskej univerzite v USA (Wharton School, University of Pennsylvania).

Od júla 1999 prednáša finančnú ekonómiu na Chicagskej univerzite (University of Chicago, Booth School of Business). V roku 2003 bol vymenovaný za docenta, v roku 2005 za profesora. V roku 2009 mu bol udelený čestný titul Charles P. McQuaid Professor of Finance.    

Od roku 2014 sa podieľa na riadení  univerzitného Fama-Millerovho centra pre finančný výskum. 

Vo svojej odbornej činnosti sa venuje rôznym otázkam finančnej ekonómie. Jeho práca pokrýva témy ako likvidita finančných trhov, vplyv politickej neistoty na finančné trhy, bubliny na akciových trhoch, technologické revolúcie, výnosnosť investičných fondov, predvídateľnosť výnosov cenných papierov, volatilita dlhodobých výnosov a optimálny výber portfólia. Publikuje v špičkových odborných časopisoch vrátane American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Political Economy a Review of Financial Studies. Medzi jeho odborné ocenenia patria dve ceny Smith Breeden za najlepšie články roka v Journal of Finance, dve ceny Fama/DFA za najlepšie články roka v Journal of Financial Economics, ceny za článok roka od inštitúcií Barclays Global Investors, Goldman Sachs Asset Management, Jacobs Levy Center, NASDAQ, Rothschild Caesarea Center, Whitebox Advisors a ďalšie. Jeho práca má podľa Google Scholar vyše 10 000 odborných citácií.

Za pedagogickú činnosť mu Chicagská univerzita udelila ceny McKinsey Award for Excellence in Teaching (2011) a Faculty Excellence Award (2009, 2010).

Mimo univerzity je od roku 2016 členom vedenia Americkej finančnej asociácie (AFA) a v rokoch 2016 – 2017 bol prezidentom Západnej finančnej asociácie (WFA). Pôsobí tiež v redakčných radách odborných časopisov Journal of Finance (od r. 2006), Journal of Financial Economics (od r. 2006) a Review of Financial Studies (2006 – 2009). Je členom organizácií NBER a CEPR, ako aj akademickej poradnej rady Gutmannovho centra na Wirtschaftsuniversität vo Viedni.

Popri akademickej činnosti sa aktívne podieľal na tvorbe nových akciových indexov, tzv. CRSP Indexes, ktoré v roku 2012 prebrala americká investičná firma Vanguard. K januáru 2017 bolo podľa týchto indexov riadených 15 indexových fondov v celkovej hodnote vyše 900 miliárd dolárov, vrátane najväčšieho podielového fondu na svete.

Vláda Slovenskej republiky ho vymenovala pod marca 2015 za člena Bankovej rady NBS. Profesor Ľuboš Pástor, expert v oblasti finančnej ekonómie, ostáva aktívnou posilou expertízy Národnej banky Slovenska až do roku 2027.

Snímky: www.wikipedia.sk, www.linkedin.com, www.slsp.sk

Viac o projekte Slováci a svet na www.tulacky.net

(Celkovo 112 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter