Tu bývam, tu rozhodujem!

Tak znel ústredný slogan motivačno-informačnej kampane Občania vo voľbách, ktorú realizovalo združenie Občania v akcii – centrum komunitného organizovania v šiestich krajských mestách Slovenskej republiky. Hlavným zmyslom koordinovanej kampane, ktorú prípravili aktivisti z desiatich veľkokapacitných sídlisk z Bratislavy, Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice, Zvolena a Žiliny, je prebudiť záujem ľudí o dianie vo svojej komunite a postupne meniť vzťah medzi občanmi a komunálnymi politikmi. Do komunálnej politiky chce naše združenie vniesť viac zodpovednosti na oboch stranách, jasné pomenovanie problémov a spoločné hľadanie ich riešení. Ale poďme po poriadku. Sprievodca voliča v komunálnych voľbách Združenie Občania v akcii vzniklo v roku 1999 s cieľom viesť obyvateľov mestských sídlisk k prevzatiu väčšej zodpovednosti za rozvoj svojich komunít, zpojiť ich samotných do identifikácie základných problémov a potrieb sídlisk, ako aj do presadzovania konkrétnych stratégií, smerujúcich k ich riešeniu. Združenie sa svojimi aktivitami zameriava okrem obyvateľstva veľkokapacitných mestských sídlisk aj na podporu presadzovania účasti rómskej komunity na verejnom dianí v Nitre, Zvolene a v Košiciach. Práve ukončená kampaň Občania vo voľbách teda nebola izolovaným projektom (združenie na jej realizáciu nedostalo nijaký grant), ale logickým vyústením našej doterajšej činnosti. Usilovali sme sa zvýšiť účasť voličov na komunálnych voľbách vo všetkých vytypovaných obvodoch (sídliskách) o minimálne 5 percent oproti prechádzajúcim komunálnym voľbám a posilniť postavenie občanov voči kandidátom do orgánov samosprávy. V neposlednom rade sme sa snažili motivovať občanov, aby nevolili kandidátov výlučne podľa straníckej príslušnosti, ale najmä podľa ich vzťahu ku komunite a na základe reálnych programov, zabezpečujúcich rozvoj sídlisk. Od začiatku sme si uvedomovali, že ak chceme meniť veci, musíme poznať skutočnosti a súvislosti medzi nimi. Preto združenie v uplynulých mesiacoch realizovalo na desiatich sídliskách rozsiahly dotazníkový prieskum problémov, vyplývajúcich zo života na sídliskách. Takto získané informácie boli jedným z podkladov na zostavenie materiálu s názvom Občianska agenda, ktorý je zoznamom zdôvodnených požiadaviek občanov pre kandidátov na poslancov a primátorov. Agenda bola ešte doplnená o konkrétne systémové návrhy, ktorých uplatnením sme chceli rozšíriť možnosti občanov aktívnejšie vstupovať do rozhodovacích mechanizmov a efektívnejšie kontrolovať prácu volených zástupcov. S takto pripravenou Občianskou agendou aktivisti oslovili všetkých kandidátov v šiestich mestách a získané vyjadrenia sme publikovali v brožúrke Sprievodca voliča v komunálnych voľbách, ktorú aktivisti distribuovali týždeň pred voľbami do 30 000 domácností vo vyššie uvedených mestách. Myslíme si a reakcie mnohých respondentov to potvrdzujú, že práve konkrétne odpovede jednotlivých kandidátov na zrozumiteľne predostreté požiadavky umožnili občanom lepšie sa orientovať v predvolebnej ponuke, ktorá tým nebola zredukovaná iba na abstraktné tézy straníckych aj nezávislých kandidátov. Sprievodca okrem iného uvádzal praktické návrhy, ako môžu občania v období po voľbách kontrolovať a ovplyvňovať prácu poslancov a primátora a nie iba pasívne sa prizerať tomu, čo sa okolo nich deje. Permanentná kampaň Je po voľbách a všetci sme sa znova mohli presvedčiť, ako občania vnímajú komunálnu politiku. To napokon prezentovali historicky najnižšou volebnou účasťou, ktorá bola v mestách približne o 30 percent nižšia ako na vidieku. Potvrdzuje sa skúsenosť, že tam, kde majú občania k svojim poslancom bližšie, kde môžu reálne kontrolovať ich konanie, je záujem o komunálnu politiku a voľby väčší ako povezme v krajských mestách, kde sa nezriedka v minulosti vytvorili silné a nepreniknuteľné establishmenty, reprezentujúce vlastné stranícke záujmy, vydávajúc to za kompetentnosť a odbornosť. Dosah kampane Tu bývam, tu rozhodujem sa z dôvodu krátkeho časového úseku od komunálnych volieb dá ťažko posúdiť. Už teraz vieme, že v mnohých sídliskách krajských miest, kde sme pôsobili, bola účasť v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami o 3 až 5 percent vyššia, a to napriek všeobecnému poklesu v týchto mestách a celej krajine. Uvedená skutočnosť by mohla byť istým pozitívom a prísľubom, že komunálna politika nemusí (a samozrejme nemôže) byť takzvanou druhou ligou veľkej politiky. Bolo by to nebezpečné z hľadiska prenosu dôležitých kompetencií zo štátu na samosprávy. Kampaň Tu bývam, tu rozhodujem nebola izolovanou „módnou“ aktivitou Občanov v akcii. Slogan vystihuje trvalý stav, ktorý chceme dosiahnuť, a preto sa budeme celé štyri roky usilovať presadiť uvedenie do života všetkých návrhov z Občianskej agendy aj preto, že drvivá väčšina novozvolených poslancov sa verejne zaviazala, že ich bude plniť. Myslíme si, že samospráva funguje dobre vtedy, ak zvolení poslanci a primátori, nech sú z akéhokoľvek politického spektra, chápu, že svojím zvolením nezískali automaticky mandát na všetky rozhodnutia. Že získali šancu budovať otvorené komunity, kde budú občania trvalo zainteresovaní na spravovaní spoločného priestoru, nie iba formálne, prostredníctvom informovania o rozhodnutiach po rozhodnutiach, ale naopak, využijúc všetky dostupné spôsoby prizvania občanov k samotnej tvorbe rozhodnutí. To je moja predstava fungujúcej samosprávy a zároveň cieľ, za ktorým bude naša organizácia kráčať systematickými krokmi. –

(Celkovo 10 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter