Anketa KNIHA 2021

Nominácie 10 – 18 od: Anton BLAHA, Hana KOŠKOVÁ, Stanislav BUCHTA, Peter MAGVAŠI, Oľga GÁFRIKOVÁ, Zuzana ŠTUKOVSKÁ, Helena DVOŘÁKOVÁ, Ladislav VOLKO, Jozef LYSÝ

Ako aj po iné roky viacerí z účastníkov ankety nenapísali len stručných pár riadkov, ale kratšie či dlhšie recenzie na „svoje“ knihy, reflexie na chvíle s najlepšou knihou. Nominácie či odporúčania ponúkajú nielen prehľad, aké knihy zaujali spolupracovníkov Slova, ale svedčia aj o tom, aké literárne, kultúrne, no aj všeľudské hodnoty vyznávajú a obhajujú. Bolo by škoda, takýto vzácny prieskum osekávať, okliešťovať.

Do ankety prispelo 37 redakciou oslovených respondentiek a respondentov, preto sme sa rozhodli nominácie rozdeliť na viac častí, aby sme záujemcom uľahčili čítanie. Uverejníme ich v plnom znení, len po nevyhnutných úpravách, v poradí, ako boli doručené redakcii. Do úvahy pri hodnotení, však budeme brať len prvé tri knihy (ak je uvedených viac) a s vročením 2021.

10. ANTON BLAHA, právnik, publicista, spisovateľ
 

jaros_pasca.jpg1. Peter Jaroš: Pasca, Agentúra SIGNUM 2021

Náš významný autor sa čitateľovi predstavuje novou knihou samopašných, prežitých i vymyslených príbehov. Skrýva do nich svoje úvahy, zamyslenia i kritické pohľady do našej minulosti i súčasnosti. Je to výborná, moderná próza vynikajúceho rozprávača.

2. Jozef Leikert: Mňačko a Izrael, Luna 2021

Druhá výpovedná kniha o jednej z najvýznamnejších osobností nášho literárneho a spoločenského života nadväzuje na, dá sa povedať, prvý diel s názvom Taký bol Ladislav Mňačko (2008). Jozef Leikert je prvotriednym autorom literatúry faktu i uznávaným básnikom a vo svojom diele o našom najznámejšom reportérovi Ladislavovi Mňačkovi sa s vedeckou dôkladnosťou zaoberá jeho osudmi v kritických rokoch 1967 – 1968.

3. Ján Čomaj: Hovorí očitý svedok, Marenčin PT 2021

Zážitková autobiografia slovenského legendárneho reportéra, ktorý nám svojím životopisom dá nahliadnuť nielen do prežitých rokov, ale aj na spoločenské, kultúrne i novinárske pomery druhej polovice dvadsiateho storočia a začiatku dvadsiateho prvého. Z jeho rozprávania vyplýva, že bol takmer pri všetkom dôležitom, čo sa u nás v tom čase odohrávalo. Pútavo rozpráva o svojich zážitkoch a skúsenostiach v početných redakciách, ktorými prešiel, ako i o stretnutiach s poprednými osobnosťami vtedajšieho kultúrneho sveta. Zaujímavé a vzrušujúce čítanie.

11. HANA KOŠKOVÁ, poetka
 

V minulom roku  vyšlo množstvo kníh  rôznej kvality. Je pre mňa dosť ťažké vybrať z  kníh, ktoré som prečítala, tú najlepšiu, ku ktorej sa budem vracať pre jej myšlienkové hodnoty. No pokúsim sa spomenúť aspoň niektoré z vlaňajšej produkcie.

rakus_lutostivost_1.jpg1. Stanislav Rakús: Ľútostivosť, KK Bagala 2021

Pri čítaní knižiek od tohto autora, a to už od jeho prvotiny (Pieseň o studničnej vode) mám vždy skvelý čitateľský zážitok. Aj jeho nová kniha poviedok Ľútostivosť ma zaujala natoľko, že sa k jeho poviedkam budem vracať. Jednak preto, lebo zmenil poetiku, je tam viditeľný posun k nadhľadu a ku konfrontácii so starnutím a mladosťou. V príbehoch o jednotlivých jednoduchých ľuďoch je pravdivosť a nechýba ani komická nadsádzka.

2. Peter Jaroš: Pasca, Agentúra Signum 2021

V jeho prozaickej výpovedi ma zaujala najmä esej o  významných tvorcoch duchovných hodnôt  na Slovensku, niektoré časti z kroniky o rodine, no aj všeličo iné, čo obohatí naše povedomie.

3. Anna Ondrejková: Príbeh (ja) na mladom snehu, Modrý Peter 2021

Anna Ondrejková mi poslala svoju najnovšiu zbierku básní. Postupne sa „vytešujem“ z jej skvele napísaných veršov, ktoré sú mikrodrámy a v nich je zobrazený pocitový svet a vnútorný život jedinca. Viacvýznamovosť a zovšeobecnenia s koncentrovanou silou naznačené v krátkych básnických útvaroch poskytujú  naozajstnosť zážitku.

4. Milo ma prekvapila aj básnická zbierka Jána Gavuru Pálenie včiel, ktorá vyšla v prvom vydaní v r. 2001 a teraz je v krásnej grafickej úprave doplnená. Je radosť ju čítať.

12. STANISLAV BUCHTA, sociológ
 

ksinan_stefanik.jpeg1. Michal Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik. Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami, Slovart 2021

Autor v knihe ponúka pohľad na niektoré nespracované oblasti Štefánikovho života na základe dlhodobého výskumu v archívoch deviatich krajín, z ktorých čerpal. Popisuje jeho „statusový“ vývoj od uznávaného astrológa, meteorológa, fotografa, cestovateľa, letca, vojaka, diplomata a politika. Ukazuje na jeho obrovskú životnú energiu a sociálny kapitál, prekonávanie rôznych nepriaznivých okolnosti, vrátane jeho chatrného zdravotného stavu. Zaoberá sa i jeho „posmrtným životom“ a zneužívaním jeho smrti.

2. Paul Johnson: Napoleon, Barrister&Principal 2021

Napoleonovi sa podľa Johnsona podarilo využiť dejinnú náhodu Francúzskej revolúcie k tomu, aby sa dostal na vrchol moci. Rozpútal v Európe najničivejšie vojny, v bitkách sa stretávali celé národy. V siedmich kapitolách sa postupne zoznamujeme s kariérou, vzostupom a pádom vplyvného vodcu a politika. Bratislava sa v tejto súvislosti zapísala do európskych dejín tzv. Prešporským mierom (26. decembra 1805). Vtedy došlo v Primaciálnom paláci po bitke pri  Slavkove (2. decembra 1805) k definitívnej dohode o podmienkach uzatvorenia mieru. Do svojej smrti považoval Napoleon toto víťazstvo za najcennejšie.

3. Jan Keller: Hybridní  politika, Nakladatelství Ivan David 2020

Autor popisuje zmenu politiky v západnom svete. Prečo „pravicové“ strany prestali obhajovať ľudskú slobodu a prečo „ľavicové“ strany prestali brániť záujmy chudobných. Hovorí o hybridnej politike, o veľmi zvláštnej deľbe práce medzi pravicovými neoliberálmi, ktorí zdeformovali liberalizmus, a ľavicovými neomarxistami, ktorí skarikovali marxizmus. Kniha sa skladá z troch častí: prvá obsahuje esej o hybridnosti ideológií, vzťahu neoliberalizmu a neomarxizmu a povahe Európskej únie. V druhej je slovník pojmov ako feminizmus, gender, humanitárne vojny a xenofóbie. Tretiu časť tvorí slovník pojmov, ktorý používajú súčasní globalisti. Kniha je písaná pre širšiu verejnosť a je „kellerovsky“ vtipná.

13. PETER MAGVAŠI, vysokoškolský pedagóg, politik
 

smena_obalka.jpg1. Rudolf Belan: SMENA. Fenomén slovenskej žurnalistiky, Ediposs 2021

Kniha nie je len spomienkovou faktografiou, ale najmä aj zamyslením, ako sa zrodilo ohnivko kvalitnej slovenskej žurnalistiky v zlomovom roku 1968 a najmä, aký je odkaz k dnešnej slovenskej angažovanej žurnalistike. Autor kvalifikovane uvádza, na základe faktov, príbeh hnutia za výstavbu ALWEGU a jeho osudu a neprávd o ňom po roku 1989. Prínosom je aj výťah zo záznamu z prvej tlačovej konferencie zo dňa 9. 2. 1968 k ALWEGU. Výťah zo stenografického záznamu stretnutia mladej inteligencie Slovenska zo dňa 8. 4. 1968 a opísanie jeho zrodu a osudu je významným vkladom do histórie nielen roku 1968. Je aj o spoločenskom pohybe pred rokom 1968 a po ňom, aj po roku 1989.

2. Greg Steinmetz: Najbohatší muž všetkých čias Jakob FUGGER a jeho doba, Absynt 2021

Životný príbeh o osnovateľovi novovekého bankovníctva podaný americkým publicistom je pútavým čítaním. Nielen o tom, ako sa v časoch osvietenstva rodil systém kapitalistickej spoločnosti, ale aj závislosti upevňovania politickej moci Habsburgovcov v Európe, vojen v Európe, úloh pápežov a ich závislosti na „donoroch“, o zrode Lutherovho učenia. Mnohé procesy a činy by sme dnes nazvali korupciou oligarchami. V knihe sú zaujímavo popísané udalosti, ako sa spojením uhorských Turzovcov s Fuggerovcami vytvorili podmienky, aby využitím nerastného bohatstva Slovenska Fuggerovci získali finančnú, obchodnú, ale aj politickú moc nad „hanzovými mestami“ na severe Nemecka  a obchodu s indickým korením cez Portugalsko. Uhorská (slovenská) meď a striebro priniesli Fuggerovcom viac peňazí než z iných finančných a obchodných aktivít inde v Európe.

3. Lukáš Onderančin: Utópia v Leninovej záhrade. Československá komúna Interhelpo, Absynt 2021
Zaujímavo spracovaný príbeh a osud vysťahovania sa (česko)slovenských občanov po prvej svetovej vojne do strednej Ázie v Sovietskom zväze. V tejto knihe, zaraďujúcej sa medzi literatúru faktu, je presvedčivo spracovaný nielen idealizmus a viera v lepšie materiálne podmienky, ale aj zápas o prežitie v nehostinnom kraji a zložité medziľudské vzťahy, vyplývajúce z frustrácie nenaplnenia ideálov. Popis príbehu rodiny Štefana Dubčeka, ako jednej z vysťahovaných rodín, poskytuje rad zaujímavých, doteraz nie príliš publikovaných informácií. Hodnoverne vytvára obraz, ako sa v mladosti tvoril životný svetonázor budúceho veľkého Slováka Alexandra Dubčeka. Príbeh Interhelpa je poučný, zbavený prehnanej ideologizácie. Sú to príbehy ľudí, ktorý hľadali lepšie životné podmienky, aké mali doma. Aj to bola hnacia sila zvládať neznáme ťažké životné situácie.

14. OĽGA GÁFRIKOVÁ, editorka
 

big_budoucnost-levice-bez-liberalismu.png1. Petr Drulák, Jan Keller, Matěj Stropnický, Ilona Švihlíková (eds.): Bodoucnost levice bez liberalismu, Masarykova demokratická akademie 2021

Kniha ma zaujala najmä preto, lebo jej autori našli odvahu hovoriť – v súčasnosti, keď je prívlastok ľavicový takmer nadávkou – o úlohe ľavice v spoločnosti, o jej praktickej politike, ideáloch, ale aj o prehrách, ktoré ju zdecimovali a o chybách, ktorým sa nedokázala vyhnúť. Čo je však najdôležitejšie: spolu 15 autorov sa pokúša formulovať to, čo by ľavici mohlo pomôcť v jej ďalšom vývoji. Za štyri hlavné ľavicové priority považujú podporu práce, kontrolu kapitálu, ochranu prírody a zaistenie mieru; v knihe je však oveľa viac námetov, ktoré obohacujú už len tým, že boli vyslovené.
2. Anton Rašla: Povedané – napísané, Klub priateľov Múzea SNP, 2021

Päť zväzkov súborného diela výnimočnej osobnosti slovenskej politiky a právnickej scény Antona Rašlu sa číta ľahko, ale len pokiaľ ide o zvládnutý jazyk a schopnosť štylizovať. Pokiaľ ide o obsah – je to čítanie neľahké, miestami až ťaživé, pretože sa dotýka zlomových okamihov vývoja slovenského národa, ale aj zlomových momentov v osobnom živote autora. A. Rašla, ktorý je asi najviac známy ako jeden z obžalobcov Jozefa Tisu pred Národným súdom v roku 1947, objasňuje svojím dielom a spomienkami mnohé témy – za všetky menujme Slovenské národné povstanie a retribučné súdnictvo – ku ktorým sa môžeme, ale najmä musíme vracať.

Helena Dvořáková: Zvonenie (môj život s mailom), Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021

Posledná kniha H. Dvořákovej je pôvabná, milá, vtipná a láskavá, čo, napokon, platí o jej knihách všeobecne. Mám v nich rada láskavosť a pochopenie, s ktorým sa autorka díva na ľudí a veci okolo seba. Jej jazyk je mäkký a chápavý, niet v ňom príkrosti, neodsudzuje a nesúdi, naopak, bežné situácie a vzájomné vzťahy dvoch alebo viacerých ľudí poľudšťuje nadhľadom, vtipom a láskavým porozumením. Pôvabné čítanie zo súčasnosti, ktoré v čitateľovi vyvolá úsmev a pozitívne naladenie.

15. ZUZANA ŠTUKOVSKÁ, novinárka
 

stukovska_kniha_1_sloboda.jpg1. Arne Dahl: Sloboda, Grada 2021

Na vrchole môjho rebríčka je štvrtý diel švédskej detektívnej série s bývalým vyšetrovateľom Samom Bergerom a bývalou agentkou tajnej služby Molly Blomovou.

Sloboda je dobre ukrytý dom vo Švédsku, v ktorom sa vybavujú nelegálne obchody, kde si rozšafne užívajú „slobodu“ podľa svojich predstáv mafiáni. Niektorým ich obetiam zničila táto „sloboda“ život natoľko, že slobodou v ich ponímaní sa stala pomsta. Sloboda je miestom, kde údajne väznia aj unesenú bývalú prostitútku Nadju, ktorú sa podujme nájsť za 74 hodín Sam Berger na žiadosť svojej psychologičky Rity. Aj Nadja je Ritinou pacientkou a psychologička za jej záchranu ponúkne Bergerovi milión švédskych korún z dedičstva po zosnulom manželovi. Berger je v zložitej životnej situácii a zároveň túži po skutočnom prípade, v ktorom by už ako súkromný detektívny konzultant preukázal svoje schopnosti, získané dlhoročnou policajnou praxou. Triler Sloboda je šokujúcou výpoveďou o tom, čo všetko je aj po rokoch mafia schopná „obetovať“ pre zväčšenie nadobudnutého majetku. Tým, že Sloboda vážne zasiahne aj do osobného života Sama Bergera a vyplaví na povrch nové informácie o jeho partnerke Molly Blomovej, sa vynikajúcemu rozprávačovi Arnemu Dahlovi podarilo vytvoriť čitateľsky strhujúci príbeh plný napätia a emócií, čím opäť potvrdil povesť jedného z najlepších spisovateľov škandinávskej krimi literatúry.

2. Vincent Kliesch a Sebastian Fitzek: Auris, Tatran 2021

Psychotriler Auris od dvojice nemeckých autorov Vincenta Kliescha a Sebastiana Fitzeka je zaujímavý už tým, že ponúka pohľad do zákulisia dvoch výnimočných profesií.

Matthias Hegel je forenzný fonetik, skúsený odborník na akustickú analýzu dôkazov, ktorého pre jeho absolútny sluch prezývajú Auris (Ucho). Jula Ansorgeová pracuje v rozhlase a vo svojich podcastoch sa venuje kriminálnym prípadom. Hegel je dlhoročným váženým spolupracovníkom polície pri rukojemníckych drámach. Šokujúci je preto už začiatok príbehu, keď sa po jednej z úspešných záchranných prác sám prizná k vražde bezdomovkyne. Putuje do väzenia, z ktorého Hegela na základe svojho súkromného vyšetrovania dostane mladá redaktorka Jula Ansorgeová, aby na záver zistila, že sa „pomýlila“ a žiada prokurátora, aby zabudol na všetky dôkazy potvrdzujúce Hegelovu nevinu, ktoré svojou investigatívnou prácou zhromaždila. Po prečítaní tejto pútavo napísanej knižky som mala zmiešaný pocit, keďže viacero otázok zostalo nezodpovedaných. Na niektoré z nich poskytlo odpoveď až pokračovanie trileru Auris s názvom Frekvencia smrti, ktorému patrí tretia priečka môjho pomyselného rebríčka najlepších kníh roka 2021.

3. Vincent Kliesch a Sebastian Fitzek: Frekvencia smrti, Tatran 2021

Kniha je ďalším príbehom o spolupráci Matthiasa Hegela a July Ansorgeovej, tentoraz na záchrane bábätka a vypátraní pozadia jeho únosu z rodinného domu psychiatra a sociálnej pracovníčky. Je to od začiatku do konca príbeh plný napätia, pochybností a zvratov, ktoré vyústia do prekvapujúceho rozlúštenia viacerých záhad a nejasností. Autori Vincent Kliesch a Sebastian Fitzek tým dosiahli, že knižku musíte prečítať bez prestávky, takpovediac na jeden dych. Už teraz sa teším na tretiu časť Aurisu s názvom Šum smrti. Ak bude taká skvelá ako predchádzajúce dve časti, je už dnes mojou kandidátkou na titul Knižka roka 2022.

16. HELENA DVOŘÁKOVÁ, novinárka, spisovateľka
 

m._franova_o_prijemnych_pocitoch.jpg1. Eva Maliti Fraňová: O príjemných pocitoch, Slovart 2021

Za vlaňajší rok som prečítala veľmi veľa kníh. Mnohé ma nadchli, o mnohých som to aj napísala v  recenziách. Pri príležitosti tejto ankety sa mi vynorili  tri tituly, ktoré považujem nielen za literárny úspech, ale aj za prínos do spoločenského vedomia. Kniha O príjemných pocitoch je o zámku v Budmericiach a jeho pôvodných obyvateľoch, Pálffyovcoch, ktorí tam žili ešte skôr, než sa do zámku nasťahovali spisovatelia. My zámok spomíname skôr od toho momentu, ale autorka o lokalite píše európskou optikou. Odrazu som uvidela dobre známe Budmerice inak.

2. Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca, Slovart 2021

Zážitkom tohto druhu – zdvihnutá opona nad minulosťou – bola pre mňa aj kniha Dalimíra Hajka o jeho otcovi Jozefovi. Ten sa učil za kníhkupca u vydavateľa Leopolda Mazáča v Prahe. To je všeobecne známe, aj Mazáčovo meno sa spomína, ale v knihe sú podrobnosti, súvislosti, osobnosti, udalosti – všetko, čo mám rada. Nadchli ma ľudia, ich konanie a otriasol mnou strašný koniec Mazáča, ktorý toľko urobil pre slovenské umenie.

3. Milan Kundera: Nevedomosť, Artforum 2021

No a do tretice dávam do pozornosti Nevedomosť Milana Kundera, ktorú preložila do slovenčiny Elena Flašková. Pocity emigrantov, ktorí v príbehu účinkujú, sú zrejme aj jeho pocitmi. Priznáva smutný údel ľudí, ktorí nikam celkom nepatria. Doma  už s nimi nerátajú, v cudzine ich nepovažujú za svojich. 

Život je skrátka zložitý a tieto  tri knihy to kultivovane dokazujú. Čítajú sa lahodne, sú aj o láske, aj o šťastí, ale svedčia aj o tom, že každé autorovo referendum o dobrom konci je napokon zmarené skutočným životom.   

17. LADISLAV VOLKO, vysokoškolský pedagóg, veľvyslanec, publicista
 

ursiny_zazracny_dzban.jpg1. Dávid Ursíny: Zázračný džbán, Petrus 2021

Autor sa po prvý raz stretol s imagináciou Indie ako ilustrátor indického eposu Bhagavadgítá – spev vznešeného (Petrus 2004) a navrhovaná kniha je logickou nadväznosťou tohto záujmu. Kniha indických rozprávok vznikla ako výber z textov etnografov a zberateľov indického folklóru 19. a 20. storočia, ktoré autor vybral, preložil a knihu ilustroval. Kniha D. Ursínyho je mimoriadna ukážka nielen talentu autora, ale aj knižnej kultúry, ktorej nositeľom je vydavateľstvo Petrus. Treba dodať, že v roku 2020 vyšla vo vydavateľstve Petrus autorovi jedinečná kniha, ktorá je výberom mýtov a legiend Indiánov Veľkej Amazónie – Strom života. D. Ursíny ich vybral, preložil do slovenčiny a v podobnom štýle ako Zázračný džbán knihu ilustroval. Stala sa Knihou roka.

2. Angelo Ara, Claudio Magris: Terst – Identita na hranici, Academia2021

Mám niekoľko miest, ktoré patria medzi moje obľúbené a inšpiratívne. Terst je jedným z nich. Patrí k mestám, ktoré sú významné pre kultúru a najmä literárnu spisbu Európy. Z dnešného pohľadu je priam ukážkou, kde sa odrážali a prelínali európske tendencie spolunažívania rôznych etník so ich záujmami, kultúrami, hodnotami. Autorom sa podarilo sprístupniť problematiku histórie tohto diania, kontrasty i smerovania, nenávisť i spriaznenosť, prístupným jazykom, pri zachovaní vedeckých postupov. Kniha je inšpiratívna nielen výbornou analýzou dejinných udalostí Terstu a celej oblasti, ale aj pre našich bádateľov, publicistov. Na Slovensku máme takýchto miest prinajmenšom pár, ktoré by si zaslúžili takúto analýzu. Spomeniem iba niektoré – Bratislava, Banská Štiavnica, Kremnica, Kežmarok, či Spiš vo všeobecnosti a pod.

Angelo Ara (1942-2006) prednášal modernú históriu na univerzitách v Parme a Pavii a druhý autor, v našom kontexte známy a prekladaný – Claudio Magris (1939), je rodák z Terstu, spisovateľ, prekladateľ, esejista a vysokoškolský pedagóg.

3. Zygmunt Bauman: Tekutý život, Pulchra 2021

Z. Bauman (1925 – 2017), poľsko-britský sociológ, emeritný profesor Univerzity v Leedse s vrelým vzťahom k Česku a Slovensku (pomáhal „znovu zakladať“ sociológiu u nás v 60-tych rokoch) je mimoriadnou osobnosťou svetovej sociológie či uvažovaní o súčasnom smerovaní spoločnosti vôbec. Bez jeho analytických prác o postavení človeka v postmodernej konzumnej spoločnosti by spisba o súčasnosti nebola úplná. Jeho termín „tekutosti“ spoločenských javov sa stal súčasťou terminológie modernej sociológie. Je to môj guru, mal som tú česť poznať ho osobne a mojím pričinením prišiel na Slovensko v roku 2013, aby si prevzal čestný doktorát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Niekoľkokrát sa zúčastnil na Stredoeurópskom fóre v Bratislave. Súčasná kniha nadväzuje a zároveň rozširuje poznanie o tekutej modernej spoločnosti (originál vyšiel v roku 2005), je to kompendium, ktoré rozviedol v neskorších prácach. Vo vydavateľstve Pulchra vyšla v 2018 roku publikácia – rozhovor rieka Tekuté zlo – život bez alternatív, ktorý s ním viedol litovský sociálny analytik Leonidas Donskis (1962 – 2016). Jeho práce boli preložené do vyše tridsiatich jazykov a systematicky ovplyvňujú uvažovanie o súčasnosti.

18. JOZEF LYSÝ, vysokoškolský pedagóg
 

colotka_0.jpg1. Gabriela Rothmayerová: Z archívu mojej pamäti. Nedokončené rozhovory s Petrom Colotkom, CCW 2021

Gabriela Rothmayerová urobila skvelú vec, priblížila politický osud bývalého predsedu vlády Slovenskej socialistickej republiky. Kniha má pre mňa osobne pridanú hodnotu v tom, že mi priblížila aj život mojich rodičov v dobe, ktorej historici hovoria, že bolo storočím obyčajného človeka. Škoda, že takýchto kníh, biografií je stále málo, zabúda sa, žiaľ, príliš rýchlo.

2. Oskar Krejčí: Geopolitika Číny, Professional Publishing 2021

Oskar Krejčí je ikonou Klubu Nového slova a vo svojej ostatnej knihe vysvetľuje bezprecedentný fenomén vzostupu Číny. Jeho text vyzýva k tomu, aby sme nepodľahli sebanapĺňajúcemu proroctvu, keď politici uveria vlastnej propagande a začnú sa správať tak, že sa nežiaduca budúcnosť zmení v skutočnosť. Kniha preto vyzýva ku skutočnej diskusii o týchto otázkach bez emócií, s chladnou hlavou, tak, ako by to mali civilizovaní ľudia robiť.

3. Marina Čarnogurská: Tao Te Ťing (Kánon o (Ceste) Tao (Energie) Te), Ursa minor 2021

Významná sinologička predstavuje preklad zo starovekej čínštiny s doslovom. Marína Čarnogurská preložila Chešang kungovu kópiu diela Starca spoza Žltej rieky. Text bol napísaný tristo rokov po smrti Lao c´, ale anonym dielo pochopil dokonale a nadpisy kapitoliek sú geniálnymi anotáciami. Je to výpravné vydanie autorky, ktorá patrí k ozdobám našich klubových podujatí.

4. Michael Hauser: Doba Přechodu. Tranzitívní ontologie a dílo Alaina Badioua, Filosofia 2021

Filozof Michael Hauser analyzuje zmeny, ktoré charakterizujú obdobie po spoločenských premenách po roku 1989. Po vzore A. Gramsciho a A. Badioua ju pomenúva ako interregnum a predkladá vlastnú, pôvodnú koncepciu. Michael Hauser predkladá etapizáciu tohto prechodu. Otvára otázku, čo nastúpi po súčasnej konzervatívnej politike hodnôt a vysvetľuje ontológiu A. Badioua.

(Celkovo 7 pozretí, 1 dnes)

Ďalšie články:

Facebook
Telegram
Twitter
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Účet Klubu Nového slova – IBAN: SK8211000000002624852008
variabilný symbol pre Slovo 52525

Týždenný newsletter